Inwentaryzacje i ekspertyzy dendrologiczne

Zajmujemy się także sporządzaniem profesjonalnych dokumentacji dendrologicznych i innych w zakresie zieleni.

Należą do nich:

Nasze inwentaryzacje dendrologiczne obejmują:
- pomiary w terenie (lokalizacja drzew i krzewów wg stałych punktów w terenie, taśmą mierniczą bądź dalmierzem laserowym lub pomiary za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego GNSS GPS, zaprojektowanego do zastosowań GIS),
- zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej (mapa sporządzana w programie AutoCAD lub GIS).

Prace terenowe prowadzimy przez cały rok, również poza sezonem wegetacyjnym.

Inwentaryzacja zieleni najczęściej jest materiałem wyjściowym do:

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z naszym bogatym dorobkiem w zakresie inwentaryzacji dendrologicznych.
Kilka słów o zastosowaniu technologii GIS przy sporządzaniu inwentaryzacji zieleni.

Możemy dla Państwa stworzyć bazę danych dotyczącą terenów zieleni.

Jakie są jej zalety i możliwości?

Prawidłowe zarządzanie zielenią wymaga przede wszystkim znajomości istniejących zasobów. Gmina, miasto, bądź mniejsza wydzielona jednostka obszarowa - chcąc opracować spójną strategię rozwoju terenów zieleni, czy ustalić wieloletnie plany gospodarowania zielenią - musi posiadać dokładne informacje na temat liczby, struktury gatunkowej, parametrów wielkościowych i stanu utrzymania nasadzeń roślinnych. Taka baza pozwoli również na właściwe szacowanie kosztów utrzymania zieleni.

Umożliwi ona także niezależne opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie danych inwentaryzacyjnych w jednostkach zarządzających terenami zieleni, które będą miały dostęp do właściwych im obszarów miasta. Wszystkie informacje mogłyby być gromadzone w jednej centralnej bazie danych przestrzennych, administrowanej przez główną jednostkę.

Taki system stanowi narzędzie pozwalające na prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni, diagnozę stanu zieleni miejskiej i monitorowanie zachodzących zmian oraz racjonalne działania planistyczne, projektowe, związane z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją.

Jak to działa?

Za pomocą GIS można nie tylko tworzyć mapy, ale również analizować nieograniczoną ilość informacji oraz prezentować je w najbardziej odpowiedniej i czytelnej formie. Na przykład mapa stworzona w systemie GIS przedstawiająca zieleń przyuliczną, nie przedstawia jedynie jej lokalizacji i rodzaju (drzewa/krzewy), ale może również zawierać informacje o szczegółowym składzie gatunkowym, parametrach charakteryzujących drzewa i krzewy, stanie zdrowotnym, egzemplarzach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, egzemplarzach kolidujących z planowaną inwestycją etc. - w zależności od tego, jakie dane zostały uprzednio wprowadzone do bazy danych. Bowiem GIS łączy w sobie lokalizację obiektów z ich opisem, ze względu na to, że wykorzystuje dwa różne rodzaje danych: przestrzenne i opisowe.

Każdy obiekt (np. drzewo) może być opisany i wprowadzony do bazy danych o terenach zieleni (np. bazy ogólnomiejskiej, bazy pomników przyrody w gminie, bazy zieleni cennej, do zachowania i ochrony, bazy zieleni przyulicznej itp.). W opisie mogą być podane najważniejsze cechy każdego obiektu, takie jak np.:

Inwentaryzacje sporządzane w technologii GIS stanowią interaktywną mapę, umożliwiającą prezentację i wizualizację różnych cech obiektów.